REGULAMIN STRONY

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług elektronicznych

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6. Postępowanie reklamacyjne

7. Prawa własności intelektualnej

8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Strona https://www.dobrafundacja.org.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.dobrafundacja.org.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.dobrafundacja.org.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

2.1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie https://www.dobrafundacja.org.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.

2.3. Usługodawca – Dobra Fundacja,
adres siedziby: Wrocław, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław,
adres do doręczeń: Wrocław, ul. Krucza 65, NIP: PL8971825262,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001046661,
adres poczty elektronicznej: hello(at)dobrafundacja.org.pl, tel. + 48 507 830 965.

2.4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

2.6. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług elektronicznych

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

- korzystanie z Formularza Kontaktowego,
- korzystanie z Newslettera.

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- komputer z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

5.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
- Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt(at)imagency.pl
- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
- Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

- reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@dobrafundacja.org.pl
- w wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
- odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Prawa własności intelektualnej

7.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.imagency.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością IMAGENCY – Agencji Marketingu Zintegrowanego Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.dobrafundacja.org.pl, bez zgody Usługodawcy.

7.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.imagency.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

8.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661