STATUT DOBREJ FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1
Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Jarymek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Wróblej 6, przez prowadzącego tę kancelarię notariusza Piotra Janickiego, Repertorium A 793/2023 w dniu 27 czerwca 2023 roku.

§ 2
Fundacja nosi nazwę Dobra Fundacja, w dalszej części zwana Fundacją, i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent m. Wrocław.

§ 4
Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie, a także przystępować do spółek krajowych i zagranicznych.
2. Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach
określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.
3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 7
Fundacje ustanawia się na czas nieokreślony.

§ 8
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§ 9

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1. Poszanowania i przestrzegania praw człowieka, w tym zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. Przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu;
3. Budowania społeczeństwa obywatelskiego;
4. Działanie na rzecz nagłaśniania problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska, a także pomocy ofiarom mobbingu;
5. Działania na rzecz budowania kultury organizacyjnej w firmach i instytucjach, której jednym z celów jest dbałość o dobrostan pracowników;
6. Działanie na rzecz praw osób neuroatypowych, w szczególności osób z ADHD oraz dysleksją.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizację kampanii społecznych,
2. Współpracę z ekspertami, specjalistami, działaczami społecznymi, pracownikami naukowymi i przedstawicielami biznesu;
3. Pomoc prawną, medyczną, psychologiczną,
4. Upowszechnianie w Internecie i w środkach masowego przekazu (w formie audycji, podcastów, blogów, vlogów, filmów, artykułów, reportaży, wywiadów, spotów reklamowych i innych) oraz za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
5. Współpracę z mediami,
6. Organizowanie szkoleń w zakresie technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych,
7. Rozszerzanie działalności przez tworzenie punktów konsultacyjnych na terenie całego kraju,
8. Podejmowanie prac badawczych, analiz i ekspertyz związanych z mobbingiem i jego skutkami,
9. Pozyskiwanie sponsorów, partnerów merytorycznych i patronów medialnych dla realizowanych projektów i kampanii społecznych,
10. Współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą,
11. Organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, szkoleń, prelekcji, webinarów,
12. Podejmowanie działań zmierzających do powstania prawnych uregulowań przeciwdziałających mobbingowi,
13. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, dotyczących tematyki związanej z działalnością prowadzoną przez Fundację,
14. Tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia dla ofiar mobbingu,
15. Wspieranie budowania więzi rodzinnych oraz rozwoju kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców,
16. Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
17. Organizowanie różnych form wsparcia i rozwoju dla osób neuroatypowych, w szczególności dorosłych z ADHD lub/oraz dysleksją, w tym mentoringu, warsztatów asertywności i samoobrony, szkoleń i treningów rozwijających pasje, grup samorozwojowych i grup zainteresowań, fundowanie stypendiów twórczych, 18. rzecznictwo praw i interesów osób neuroatypowych, w szczególności z ADHD lub/oraz dysleksją,
19. Wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczeństwa lub określonych grup potrzebujących wsparcia,
20. Organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna,
21. Organizację i prowadzenie pomocy w formie telefonu zaufania, a także poprzez inne kanały komunikacji online,
22. Tworzenie tematycznych portali internetowych,
23. Organizowanie, finansowanie i realizowanie konferencji, seminariów, treningów, warsztatów, wyjazdów, kursów, obozów, w tym krajowych i międzynarodowych,
24. Organizowanie, finansowanie, realizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań, debat i szkoleń,
25. Organizowanie, finansowanie i realizowanie imprez, eventów, festiwali, festynów, koncertów i innych imprez masowych,
26. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, kongresach, seminariach na forum krajowym i międzynarodowym,
27. Udział w organizacjach, przedsięwzięciach, inwestycjach kapitałowych, które służą do realizacji celów statutowych,
28. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, biznesem i organizacjami biznesowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji.
29. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz osobom potrzebującym. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących.
30. Przyznawanie certyfikatów dla firm dbających o dobrostan pracowników, na podstawie opracowanego przez zespół ekspertów programu certyfikacji, audytów i weryfikacji firm.

§ 11
Wyżej wymienione działania, Fundacja prowadzi w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.

§ 12
1. Fundacja prowadzi swoją działalność non profit.
2. Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji celów określonych w niniejszym Statucie oraz podejmuje współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Organy i organizacja Fundacji


§ 14
Organami Fundacji są:
a) Fundator
b) Rada Programowa Fundacji
c) Zarząd

Fundator

§ 15
1. Fundatorem Fundacji jest Katarzyna Jarymek.
2. Do wyłącznych uprawnień Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, i powołanie z ich grona Przewodniczącego,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) powoływanie i odwoływanie Prokurenta,
e) uchwalenie Statutu Fundacji i uchwalenie jego zmiany,
3. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Rady Fundacji, Rady Programowej jako obserwator lub może być członkiem Rady Fundacji.
4. Fundator może być Członkiem Zarządu Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

§ 16
1. Rada Programowa Fundacji składa się z dowolnej liczby członków.
2. Członków Rady Programowej powołuje Fundator.
3. Członkostwa w Radzie Programowej nie można łączyć z członkostwem w innych organach władzy Fundacji. W przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie lub innym organie, na okres ten członkostwo w Radzie Programowej ulega zawieszeniu.
4. Członkostwo w Radzie Programowej nie wyklucza podejmowania określonych działań na rzecz realizowanego przez Fundację projektu, w którego budżecie przewidziane jest wynagrodzenie za te działania, o ile nikt inny spośród współpracowników i wolontariuszy Fundacji nie ma wyższych kwalifikacji lub gdy inne osoby nie mają fizycznej możliwości podjęcia się dodatkowych obowiązków, lub gdy specyfika projektu wymaga podjęcia przez członka Rady określonej w projekcie funkcji.
5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka lub odwołania decyzją Rady Fundacji.
6. Z tytułu uczestnictwa w Radzie Programowej nie przysługuje wynagrodzenie. Członek Rady Programowej uprawniony jest do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracy Rady, za wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymuje wynagrodzenie z racji wykonywania działań na rzecz projektu. W takim przypadku zwrotów kosztów wydatków związanych z uczestnictwem w pracy Rady Programowej nie przewiduje się.

§ 17
1. Rada Programowa Fundacji jest organem wspierającym i opiniującym Fundacji i do jej podstawowych kompetencji należy:
a) wspieranie Rady Fundacji i Zarządu w określaniu programowych kierunków działania Fundacji oraz zawierania partnerstw,
b) opiniowanie wniosku Zarządu o przystąpienie Fundacji do organizacji w kraju i za granicą,
c) realizacja zadań wyznaczonych przez Radę Fundacji,
d) opiniowanie rocznych planów pracy Fundacji oraz sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
2. Członkowie Rady Programowej winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć Fundacji pomocą w uzyskaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

§ 18
1. Pracę Rady Programowej organizuje Przewodniczący Rady Programowej, wybrany przez Radę Programową spośród jej członków.
2. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy przewodniczący Rady Programowej lub z jego upoważnienia jeden z jej członków. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Programowej lub nieudzielenia przez niego upoważnienia do przewodzenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady Programowej.
3. Obsługę pracy Rady Programowej zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 19
1. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
posiedzenia Rady Programowej.
2. Uchwały Rady Programowej podpisuje Przewodniczący Rady Programowej.
3. Oświadczenia woli Rady Programowej, na podstawie jej uchwał, składa Przewodniczący Rady Programowej lub upoważniony przez niego członek Rady Programowej, a w przypadku określonym w § 19 ust. 2, upoważnionym do złożenia oświadczenia w zakresie podjętych uchwał na posiedzeniu jest także przewodniczący tego posiedzeniu.

Zarząd Fundacji

§ 20
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu może pełnić funkcje odpłatnie.
3. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu jest wystarczającym powodem rozwiązania umowy o pracę.
4. Członek Zarządu powoływany jest na 5 letnią kadencję.

§ 21
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z datą wygaśnięcia kadencji lub z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska.
2. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie następują na piśmie.

§ 22
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku braku większości decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23
1. Obowiązki pracodawcy pełni Prezes Zarządu lub inna osoba na podstawie udzielonego przez Prezesa Zarządu pełnomocnictwa.
2. Działalność gospodarcza nadzorowana jest przez Zarząd.

§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony: w przypadku Zarządu jednoosobowego i dwuosobowego – każdy z Członków Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego Prezes Zarządu lub działających łącznie dwóch Członków Zarządu.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) Opracowanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) opracowanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji,
c) realizacja celów statutowych
d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
g) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania,
h) opracowanie regulaminów pracy Zarządu,
i) opracowanie regulaminu działalności Fundacji,
j) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji, w tym powoływanie, likwidowanie oddziałów lub jednostek terenowych,
k) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek terenowych,
l) uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek terenowych i oddziałów, określających w szczególności zakres działalności oddziału lub jednostki terenowej, sposób prowadzenia dokumentacji,
m) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
n) opracowywanie i przedstawienie na wniosek ministra sprawującego nadzór nad Fundacją sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,
o) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w sprawach określonych Ustawą lub na żądanie członków Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji


§ 26

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych), nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, a także środki pozyskane z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji.

§ 27
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatora,
b) darowizn, subwencji, zapisów, spadków, dotacji, grantów, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, dywidend z akcji i udziałów w handlowych spółkach kapitałowych, zysku z udziału w handlowych spółkach osobowych,
c) zbiórek publicznych i aukcji internetowych,
d) dochodów z posiadanych ruchomości i nieruchomości,
e) dochodów z działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 28
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 29
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, wymagana jest pisemna zgoda Zarządu,
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i gospodarczych Fundacji, służy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania.

§ 30
Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział V

Działalność gospodarcza


§ 31
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w celu pozyskania środków służących finansowaniu działalności statutowej.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione osoby prawne, powoływane w celu wykonania określonych zadań gospodarczych, wyodrębnionych księgowo i finansowo.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na uczestniczeniu we wspólnych przedsięwzięciach oraz działalności innych osób prawnych i fizycznych przy udziale majątku Fundacji.
4. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, Fundacja może przeznaczyć środki finansowe na kapitał założycielski lub inny fundusz wspierający rozpoczęcie działalności.
5. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, Fundacja na rozpoczęcie działalności przeznaczy kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
6. Wszystkie pożytki z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

§ 32
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)
2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.2)
3) Wydawanie książek i periodyków, oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2)
5) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)
6) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2)
7) Działalność związana z oprogramowaniem (62)
8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (63.1)
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9)
10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.2)
11) Reklama (73.1)
12) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2)
13) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1)
14) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9)
15) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1)
16) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)
17) Działalność centrów telefonicznych (82.2)
18) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3)
19) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9)
20) Wychowanie przedszkolne (85.1)
21) Szkoły podstawowe (85.2)
22) Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (85.3)
23) Szkoły policealne oraz wyższe (85.4)
24) Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
25) Działalność wspomagająca edukację (85.6)
26) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9)
27) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.1)
28) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9)

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji


§ 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

§ 34
1. Likwidację przeprowadza likwidator (likwidatorzy).
2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
3. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

§ 35
Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania

Dobra Fundacja
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

KRS 0001046661
NIP 8943215480
Regon 52584147000000

Fundacja wpisana do rejestru Organizacji Społecznych i Przedsiębiorców
w KRS
VI Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS 00001046661